Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn

Nhằm trao quyền cho học sinh trở thành các công dân toàn cầu với khả năng đổi mới, sáng tạo, tư duy phản biện, lãnh đạo, và tự tin điều hướng trên thị trường toàn cầu luôn luôn thay đổi.

Sứ mệnh của chúng tôi

HTS sẽ giúp học sinh xây dựng sự tự tin, tính sáng tạo, tư duy phản biện và góc nhìn toàn cầu để có Kết quả phát triển vượt bậc.

01

Giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm

02

Tập trung vào sự sáng tạo

03

Tập trung phát triển tri thức và kỹ năng xã hội

04

Tính cộng đồng và tương trợ

05

Quan hệ đối tác chặt chẽ

06

Sự rõ ràng, minh bạch

07

Phát triển giá trị đạo đức

08

Tư duy toàn cầu

09

Cơ sở vật chất hiện đại

Giá trị cốt lõi

Thích ứng

Quyết tâm

Sáng tạo

Năng động

Trách nhiệm

Tôn trọng

Truyền cảm hứng

Yêu thương

Trao quyền

Chính trực

Core
Values