Lịch Học
Lịch Học

Đời Sống Học Đường

Lịch học

Năm học của HTS bắt đầu vào giữa tháng Tám và kết thúc vào giữa tháng Sáu.