TỌA ĐÀM VỀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ: CHUỖI SỰ KIỆN CỦA TRƯỜNG HÀ NỘI TORONTO